روش اول جزوه نویسی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ ابتدا یک بانک سؤالی باید تهیه کرد این بانک سؤالی حداقل شامل ده برگ امتحانی، از امتحانات مختلف برگزار شده، می شود البته هر چه این برگ های امتحانی بیشتر باشد جزوه امتحانی که شکل می گیرد کاراتر و بهتر عمل می کند.

2ـ در کتاب از ابتدا محلی که امتحان از آنجا شروع می شود باید مکان های مهم امتحانی توسط برگ های که در اختیار ماست، مشخص شود. زیرا ممتحننین همواره و طبق روال متداول، بیشتر از ابتدا سؤال می دهند و کمتر از قسمت های انتهای سؤال داده می شود.

3ـ هر قسمت مهم که در کتاب مشخص شد، بهتر آن است که مشخص شود، آن قسمت مهم در کدام امتحان به عنوان سؤال مطرح شده است و تاریخ امتحان نیز مشخص شود به علاوه هر چند بار که این قسمت مهم در برگ های امتحانی به عنوان سؤال مطرح شده است دقیقا تاریخ آن امتحانات برای آن قسمت مهم، یادداشت شود تا اهمیت آن قسمت از لحاظ امتحانی برای خواننده گوشزد شود.

4ـ پس از مشخص شدن قسمت های مهم کتاب ابتدا باید آن قسمت توسط فرد یک بار خوب مطالعه شود و اگر مطالب آن قسمت مهم یا بخشی از آن، از لحاظ مفهومی گنگ است توسط فرد واضح سازی شود. زیرا واضح سازی مطلب باعث ایجاد شوق در خواننده برای خواندن آن مطلب می شود و همین علاقه نیز باعث ماندگاری بیشتر آن مطلب در ذهن خواننده می شود.

5ـ قسمت های مهم کتاب حتما به وسیله خط کشیدن به وسیله قلم یا یادداشت برداری، خلاصه برداری شود. زیرا این کار برای مرورکردن در روز ها و ساعات پایانی مانده به امتحان، بسیار سودمند است و این را بدانید، کسی در امتحان موفق می شود که تا می تواند کتاب و مناطق مهم کتاب را بیشتر مرور کند چون مطالب کتاب بسیار فرار است و مرور آن بالاخص در روزها و ساعات پایانی مانده به امتحان کمک شایانی به یادآوری این مطالب می کند.

6ـ بهتر است که قسمت های مهم مشخص شده کتاب، پس از خلاصه برداری، به صورت نمودار در بیاید. زیرا این کار باعث فهم بهتر مطلب و ماندگاری بیشتر آن مطالب مهم در ذهن می شود.