بررسی نظریه تکامل داروین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در نظریه تکامل داروین آنگونه که من می دانم گفته می شود که موجودات زنده از جمله انسان از تکامل حیوانات دیگر حاصل شده اند مثلا: انسان که از تکامل شانپانزه که از لحاظ عقلی از سایر موجودات زنده با هوش‌‌ تر است به وجود آمده است و انتهاء این حاصل شدن های پیاپی، به یک تک سلولی مانند یک پلانگتون در دریاها برمی گردد گفته شده است که این نظریه از تجربه و بررسی فسیل های باقی مانده حاصل آمده است. خوب بالطبع عده ای مادیگرا از این نظریه برای زیر سؤال بردن دین استفاده می کنند ولی نظریه داروین از چند لحاظ مورد مناقشه است. ابتدا اینکه برای ساده ترین جهش های ژنتیکی در هر موجود زنده بر اثر الزاماتی که شرایط محیطی ایجاد می کند سالیان بسیار بسیار متمادی نیاز است و این را من نمی گویم کسانی که از نظریه داروین دم می زنند، این مطلب را اذعان دارند و این خود باعث یک معمای پیچیده برای طرفداران این نظریه شده است. زیرا به راستی برای یک جهش ساده ژنتیکی آن هم بر اثر الزامات شرایط محیطی سالیان متمادی شاید میلیون ها سال، زمان نیاز است بعد برای تکامل مغز ساده یک شانپانزه به مغز بسیار پیچیده انسان چقدر زمان نیاز است؟ به علاوه به طرفداران مادیگرای گفته می شود که شما اگر این به وجود آمدن ها و تکامل ها را ادامه دهید بالاخره به آن تک سلولی دریای می رسید، آن سلول زنده چگونه به وجود آمده است؟ نمی توانید بگویید تصادفی بوده است زیرا به آنها گفته می شود که تصادف حاصل از برخورد علت ها است و در اصل در این جهان تصادفی وجود ندارد. پس علت آن را به ما بنمایانید؟