آیا سینما یک هنر اسلامی است؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مطمئنا سینما هنری است که از غرب به کشور ما آمده است در این مسئله جای هیچ بحثی نیست. فقط سؤالی که مطرح است آن است که آیا این هنر را می توان اسلامی کرد یا نه؟ به نظر من سینما از دو بخش تشکیل شده است بخش اول، ذات آن است و ذات آن نیز همان ایفای نقش هنر پیشگان می باشد البته این ذات با قوانین اسلام در تغایر است زیرا در آن بازیگران نامحرم ابتدا آرایش و گریم می شوند و سپس با فرض اینکه آنها، محرم هم هستند برای اینکه نقش آنها واقعی به نظر برسد باید در نقش خود غرق بشوند و رفتارهای که فقط برای انسان های محرم مجاز است مانند عشوه و ناز و صدا نازک کردن و امثال آن را انجام دهند همان طور که می بینید ذات این هنر با شریعت در تغایر است شاید به خاطر همین تغایر است که امروزه عده ای از بازیگران ایرانی و مسلمان وقتی به آن طرف آب ها می روند رفتارهای هنجار شکن انجام می دهند البته در مذهب تشیع راهکارهای وجود دارد که این ذات غیر اسلامی را تا حدی اسلامی کرد. اما بخش دوم عرض سینما است که همان فیلم نامه و جریان داستان فیلم است که این عرض را با نوشتن فیلم نامه ها مذهبی مانند داستان زندگی پیشوایان دینی و داستان های که مبانی اسلام و اخلاق را تبلیغ می کنند می شود اسلامی کرد و مطمئنا چون مردم با جریان داستان در فیلم همواره ارتباط خوبی برقرار می کنند، و اگر فیلم نیز خوش ساخت باشد می تواند در آنها به حدی تأثیر گذار باشد که ماجرای فیلم تا مدت های مدیدی در اذهان آنها باقی بماند در نتیجه سینما یکی از قویترین هنرها برای تبلیغ فرهنگ دینی است حال باید علماء دین در مورد مصلحت بخش دوم و مضرت بخش اول، خود سبک و سنگین کرده و حکم و فتوا خود را بدهند.