دکترین نظامی رژیم صهیونیستی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اگر ما بخواهیم در برابر دشمنان خود بایستیم و در میدان نبرد با آنها موفق باشیم باید دیدگاه نظامی آنها را دریابیم تا براساس آن نیروهای خود را آموزش و آرایش دهیم و همچنین براساس آن به توسعه تسلیحاتی خود بپردازیم و چون رژیم صهیونیستی بزرگترین دشمن ما مسلمانان هست و متأسفانه ما هنوز نتوانسیم سرزمین های اشغالی که توسط این رژیم به اشغال در آمده است را آزاد کنیم بنابرین مطالعه برنامه نظامی دشمن شاید کمک شایانی در رسیدن به این هدف مهم کند من پس از مطالعات نظامی فراوان درباره برنامه نظامی این رژیم اشغالگر توانستم تا حدی به دکترین نظامی این رژیم پی ببرم که این دکترین به این شرح است: 1ـ رژیم صهیونیستی همواره حفظ سرزمین های اشغالی برایش اهمیت فراوانی داشته تا بتواند ساختار منحوس خود را حفظ کند بنابرین به توسعه و پیشرفت تسلیحات انفرادی خود می پردازد تا هنگامی که مورد تهاجم نهایی قرار گرفت با پخش کردن این تسلیحات در بین ملت پوشالین خود یک ارتش بزرگ درست کند تا خانه به خانه از منافع نا مشروع خود دفاع کند. 2ـ چون این رژیم خاک و سرزمین کوچکی را در چنگ دارد برای آنکه به شعار منحوس خود یعنی از نیل تا فرات برسد و خوی اشغالگری خود را حفظ کند به توسعه و پیشرفت قوای زرهی خود پرداخته که نتیجه اش تانک مرکاوا بوده است. 3ـ چون این رژیم پلید یک ملت دروغین درست کرده که نتیجه آن از هم گسیختگی ذاتی آن ملت است به همین دلیل این رژیم به دنبال ایجاد امنیت هر چه بیشتر برای این ملت است تا حکومت و ملت پوشالین خود را حفظ کند بنابرین به خاطر ترس خود از حملات موشکی رزمندگان اسلام به ساکنینش و ایجاد رعب در بین آنها به توسعه سامانه دفاع موشکی گنبد آهنین پرداخته است. 4ـ به خاطر آنکه این رژیم به شدت تلاش دارد که جان نیروهای نظامی خود را در میدان نبرد حفظ کند به همین دلیل تلاش دارد که در زمانی کوتاه و با کمترین کشته و با بیشترین پیروزی جنگ را به پایان برساند بنابرین جنگ های فرسایشی و چریکی بزرگترین دشمن این هدف است به همین دلیل است که این رژیم تلاش دارد با توسعه صنایع پهباد سازی تحرکات رزمندگان اسلام را در نظر بگیرد تا هم از لطمه شدید به نیروهایش جلوگیری کند و هم یک عملیات دقیق برای پیشروی طراحی کند.