قانون کلی در مطالعه کتاب                                             

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در مطالعه یک کتاب سه اصل بسیار مهم است: 1ـ واضح سازی مطالب کتاب به وسیله نموداری کردن آن مطالب و همچنین روشن کردن مطالب گنگ آن کتاب. زیرا این کار باعث لذت بخش شدن خواندن کتاب می شود. 2ـ خلاصه برداری کتاب، تا خواندن آن کسل کننده نباشد. 3ـ پیدا کردن نکات کلیدی کتاب، تا با در دست داشتن آن نکات، مطالب دیگر کتاب بدون خواندن آن مطالب، برای ما حاصل شود.


قوانین درس خواندن برای امتحان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قانون اول

همیشه از ابتدای کتاب یعنی آنجایی از کتاب که استاد شروع به درس دادن کرده است، درس خوانده شود. زیرا اکثرا، ممتحنین از جایی امتحان می گیرند که همه اساتید به اتفاق آنجا را درس داده اند.

قانون دوم

 تعداد زیادی از نمونه سؤالات امتحانی را که اخیرا امتحان گرفته شده اند تهیه کنید و به وسیله آنها قسمتهای مهم کتاب را که امکان سؤال دادن بیشتر از آن می رود را مشخص کنید و آن بخشهای مهم را نیز به وسیله میزان سؤالی که از آن داده شده است از لحاظ اهمیت طبقه بندی کنید.

قانون سوم

هر جا را که از کتاب مطالعه می کنید، با خط کشیدن زیر کلمات و عباراتی که لب مطلب را بیان می کنند کتاب را خلاصه کنید. زیرا در این صورت سرعت مرور کردن مفیدتان بیشتر می شود.  

 قانون چهارم

 در روز ها و ساعات پایانی باقی مانده از امتحان  خلاصه مطالبی که خوانده اید را چند بار مرور کنید. زیرا به احتمال زیاد آن مطالب را فراموش کرده اید.

قانون پنجم

فقط مطالب کاربردی و نکات کلیدی را از طریق  کلیدواژه کردن آنها و اگر نشد، از طریق شعر و اگر نشد از طریق متن کوتاه واضح و روان، به وسیله لایتنر حفظ کنید. اما چرا فقط مطالب کاربردی یا نکات کلیدی را؟ چون حفظ کردن به وسیله لایتنر بسیار زمان بر است و این امکان وجود دارد آن مطالب را از طریق لایتنر به خاطر فراموش کردن، دوباره حفظ کنید.