جوابیه ای به ملی گرا ها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در خاطرات مهندس بازرگان می خواندم که ایشان علت استعغاء خود را، نه اشغال سفارت آمریکا توسط بچه مذهبی ها، بلکه مداخلات روحانیون بالاخص شخص حضرت امام در امور دولت موقت اعلام کردند بنده در جواب ایشان می خواهم به مطالبی بپردازم که به نظر خودم جوابیه محکم و قابل قبول است: من می خواهم ایشان و هم مسلک های ملی گرایشان را به گذشته ببرم بلی به دوران بزرگ این جماعت، یعنی دکتر مصدق، یعنی آن زمان که ایشان نخست وزیر ایران بود آری زمانیکه ایشان تمام مناصب قدرت را از جمله ریاست ستاد ارتش و وزارت جنگ و بسیاری از مناصب راهبردی را از شاه گرفته بود و افراد خطرناک را از کشور اخراج کرده یا در زندان انداخته بود و در اوج قدرت به سر می برد و این در حالی بود که شاه و اطرافیانش فقط بر سعد آباد و مجموعه کاخ های آن حکومت می کرند. اما جناب آقای مصدق با مسامحه کاری و سستی که در امور مملکت داری از خود نشان داد و با اینکه چهار روز قبل، از ماجرای کودتا آگاهی یافته بود و در حالیکه سه روز قبل، مرحله یک کودتا را خنثی کرده بود با این حال، از شاه و عمال او که در اوج ضعف بودند رکب خورد و امور مملکت را از دست داد در حالیکه ارتش کودتاگر چندان قدرت زیادی نداشت و پس از فروپاشی در دوران حمله متفقین به کشور، تازه خود را به زور جمع کرده بود، ارتشی که حتی از پس پیشه وری و جدای طلبانه آذربایجان نیز بر نمی آمد حال آنکه این مسامحه کاری ها در دوران دولت موقت نیز ادامه داشت در صورتی که ارتش ایران در دوران دولت موقت در اوج قدرت بود و یکی از ارتش های قدرتمند جهان بود ارتشی که در رأس پیمان سنتو، ژاندارم خلیج فارس می نمود و هنوز از افراد خود فروخته و خائن پاک سازی نشده بود و مملکت بوی کودتا دیگر می داد. حال دوستان از شما می پرسم؟ آیا امام باید چشم خود را به این مسامحه گری ها می بست تا در این مملکت، کودتا دیگری روی می داد و تمام دستاوردهای این انقلاب که بابتش این همه خون رفته بود به باد می رفت آنها که به مداخلات امام ایراد می گیرند چرا هنوز بسیاری از آنها باورشان نمی شود که آمریکا در کودتا 28 مرداد مداخله مستقیم داشت در حالیکه خود نیز به این مسئله اعتراف کرده است؟ چرا تیمسار ریاحی را که ضعف مدیریتی ایشان در کنترل و مدیریت کودتا 28 مرداد بر هیچ کس پوشیده نیست را به عنوان وزیر جنگ کشور تعیین کردند؟ در حالیکه انتخاب امام برای ریائست ستاد ارتش، تیمسار کاردان و انقلابی، تیمسار قرنی بود که در همان ابتدای فرماندهی شان قائله کردستان را خواباندند ولی مسامحه کاری های دولت موقت باعث شد که این قائله دوباره سر برآورد که این دلیل خود باعث استعفاء این تیمسار شهید شد.