آیا دادگاه های رژیم پهلوی در پی ایجاد عدالت بودند؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پس از سقوط رضا خان و روی کار آمدن محمد رضا شاه، شاه برای اینکه خود را مخالف اقدامات پدرش در ایجاد فضای وحشت و اختناق در کشور نشان دهد دست به دستگیری و محاکمه عمال پدرش که عامل ایجاد این اختناق بودند، کرد از جمله این عمال فردی به نام سر پاس مختاری بود ایشان در اظهاراتی که در دادگاه داشتند این مطلب را بیان کردند که من در دوران خدمتم فقط یک سرباز بودم و به بنده در نظام این مطلب را آموخته بودند که از مافوق خود بی چون و چرا اطاعت کنم اگر من در دوران تصدی ام جنایتی را مرتکب شدم و در جامعه ایجاد فضای رعب و وحشت کردم همه اینها به دستور دستگاهی بود که امروز مرا دستگیر و محاکمه می کند بلی همین سلطنت بود که به من دستور می داد که مخالفین رژیم را سر به نیست کنم همین سلطنت بود که به من دستور می داد که انجکسین هوا به سیاسیون مخالف تزریق کنم، این سلطنت بود که به من دستور می داد که فلانی را تبعید کنم یا از فلان رجال سیاسی زهر چشم بگیرم یا آن فرد را دستگیر و زندانی کنم، بالاخره من هر کار کردم به دستور این سلطنت بود حال چه شده که همین سلطنت خشم به غلامان و چاکران گرفته و آنها را محاکمه می کند به راستی که این محاکمه، به قول منطقیون دور مصرح است و برای ایجاد عدالت واقعی شکل نگرفته است، تا بدین وسیله ریشه اختناق و استبداد را از این کشور بکند بلکه بعدها متوجه شدیم که رژیم همچنان به ادامه اختناق خود مجد است و این محاکمه های ساختگی تنها برای فریب اذهان عمومی بوده است تا بدین وسیله رژیم با موقعیت متزلزلی که پس از حمله متفقین برایش حاصل شده بود با انقلاب مردم که خسته از ظلم رضا خانی بودند مواجه نشود که مطمئنا منجر به این امر می شد که برای همیشه قدرت را از دست بدهد به خاطر همین بود که چنین دادگاه های فرمایشی را، ایجاد کردند اگر آنها به راستی به دنبال مبارزه با اختناق و بیداد بودند باید با تمام عمال ظلم و ستم چه از خاندان سلطنت باشند و چه از غیر این خاندان، مبارزه می کردند نه اینکه به بعضی از افراد مصونیت قضایی دهند تا راست راست راه بروند بدون آنکه به کسی جوابگو باشند و فقط اندکی را به میز محاکمه بکشند البته که، آنها در سخنشان دروغ می گفتند زیرا وقتی جنازه رضا خان که عامل تمام این جنایت ها بود را به کشور آوردند او را با تشریفات کامل تشییع و دفن کردند و حتی مقبره بسیار زیبای برای او درست کردند و همواره از مقام او در دوران پهلوی تجلیل شد و این دقیقا دروغ گویی آنها را در مبارزه با ظلم و اختناق نشان می داد.