آیا رضا شاه کبیر است یا نه؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عده ای معتقدند چون رضا خان کشور را بعد از سالها جدایی طلبی که توسط حکومت های محلی ایجاد شده بود یک پارچه کرد و به کشور بعد از سالها نا امنی امنیت داد  و ارتش مدرن برای کشور ایجاد کرد و نظام اداری را در کشور سامان داد و نظام بهداشتی غربی را به کشور آورد و دانشگاه و راه آهن برای کشور ساخت پس واقعا لیاقت دارد به او لقب کبیر داد ولی واقعا رضا خان شایسته این لقب است؟ من می خواهم این فرد را مثلا با نادر شاه قیاس کنم که او را نیز به لقب کبیر می خوانند نادر شاه افغان ها را از کشور بیرون انداخت عثمانی را شکست داد کشور را گسترش داد و هند را فتح کرد ولی رضا خان و فرزندش باعث شدند بحرین از کشور جدا شود و قراداد نفتی دارسی دوباره در سال 1312 احیاء شود و آیا اینها کبارت است؟ وقتی روسها در زمان نادر شاه به ایران حمله کردند او لشکر خود را برای نبرد با آنها به سمت شمال گسیل داشت ولی روسها از ترس درگیری با نادر پا به فرار گذاشتند او اولین ناوگان دریای را در کشور به وسیله یک ایرانی انگلیسی تبار ساخت و روسها را مجبور ساخت به ناوگان ایران ادای احترام کنند ولی ارتش سیصد هزار نفری رضا خان در حمله متفقین به کشور در یک آن از هم پاشید و پانزده روزه کشور به اشغال بیگانگان درآمد وقتی رضا خان فهمید روسها به قزوین رسیده اند از ترس اسیر شدن به دست بلشویک ها به فراماسونی به نام فروغی پناه برد و فروغی که بین اربابان انگلیسی اش نفوذ داشت او را از معرکه نجات داد و در نتیجه رضا خان با خواری تمام از کشور تبعید شد و پس از آن با خواری در تبعید مرد آیا این کبارت است یا حقارت؟ خود قضاوت کنید.