علل رشد بد حجابی و بی غیرتی در کشور ما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعضی از متدینین فکر می کنند که علل رشد بد حجابی و بی غیرتی در کشور ما توسعه دانشگاه آزاد در کشور و بیشتر شدن دارندگان ماهواره در بین مردمان است ولی به نظر من این دو عامل باعث تحریک و تشدید این مسئله هستند ولی عامل اصلی و ریشه ای نخواهند بود به اعتقاد بنده علت واقعی و ریشه ای بد حجابی و بی غیرتی را در جامعه و تمدن غربی که ما در آن زندگی می کنیم، باید جستجو کرد بنابرین این معزل اجتماعی و دینی اقتضای این تمدن غربی خواهد بود. حال بنده به بررسی علل اصلی این مسئله می پردازم: 1ـ یکی از علل اصلی این معزل خواسته تمدن غرب است که این مطلب را بیان می کند که، برای پیشرفت کشور باید زنان و مردان دوش تا دوش هم در یک جامعه مختلط بالطبع، درس بخوانند و کار بکنند و حتی به تفریح مختلط بروند به نظر من این اختلاط باعث تحریک امیال نفسانی در انسان ها می شود و البته، باعث میل انسان برای خودنمائی در برابر نامحرم می شود شاید این ظاهر های زننده و عجیب و غریب که در جامعه ما در بین زنان و مردان دیده می شود و ادعا می شود که براساس مد روز است از این مسئله نشأت می گیرد. 2ـ نگرش جنسی تمدن غربی در بکارگیری زنان در مشاغل خاص مانند بازیگری و منشی گری و مانکنی، متأسفانه بعضی کارفرمایان هدفشان از استخدام زنان در بعضی مشاغل خاص استفاده از زنان به عنوان عنصر تبلیغاتی در جذب هر چه بیشتر مشتریان است. 3ـ تغییر نگرش و ذائقه مردان در مورد حضور زنان در اجتماع، همانطور که می دانید در گذشته زنان آرمانی در نگرش مردان زنانی بودند که در خانه داری و شوهر داری و فرزند داری فردی موفق باشند بالطبع مردان در قدیم در یافتن همسرانی این چنینی، آنها را در حیطه ی حجاب و عفت و عفاف جستجو می کردند چون معتقد بودند که زن هر چه عفیفتر باشد به خانواده خود بیشتر عشق می ورزد ولی امروزه نگرش مردان نسبت به زنان آرمانی عوض شده است آنها امروز زنانی را بزرگ می دارند که در عرصه خارج از خانه فردی موفق باشند، تا اینکه در عرصه داخل خانه موفق باشند بنابرین متأسفانه بعضی از آنها به این امر معتقد شده اند که حجاب صحیح و برتر باعث مختل شدن فعالیت زنان  در مشاغل خارج از خانه می شود. 4ـ رشد بی بند باری از طریق مراکز فساد و فحشاء بالاخص از طریق موسیقی مستهجن که باعث لطمه دیدن دامن حیاء و عفت در بین انسان ها می شود.