آیا زنان نیز می توانند قاضی شوند؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طبق اجماع فقها شیعه قاضی باید این شرایط را داشته باشد: 1ـ مجتهد بودن. 2ـ عادل بودن. 3ـ اهلیت داشتن(بلوغ و عقل و حلال زادگی). 4ـ مرد بودن. 5ـ سواد داشتن، البته جز پیامبر اسلام. چون وقایع را باید ثبت کند. 6ـ بینایی. چون قاضی باید بتواند طرفین دعوا را تشخیص دهد.

خوب، همانطور که می بینید یکی از شرایط قاضی شدن مرد بودن است حال از خود می پرسیم که در شرع مقدس اسلام آیا زنان نیز حق قضاوت دارند یا نه؟

بلی، در یک جا زنان حق قضاوت دارند و آن به عنوان قاضی تحکیم است ولی قاضی تحکیم کیست؟

قاضی تحکیم به قاضی می گویند که با وجود قاضی تعیین شده از طرف امام معصوم طرفین دعوا در مورد قضاوت او بین خود به توافق رسیده اند تا او بین آنها قضاوت کند. البته به اجماع فقها قاضی تحکیم باید شرط اجتهاد و عدالت و اهلیت و ضابط بودن( یعنی دارای حافظه درست باشد) داشته باشد. البته از این مطلب این شرط نیز ثابت می شود که زنان تنها در زمان حضور امام معصوم می توانند به عنوان قاضی به این امر مشغول شوند زیرا قاضی تحکیم فقط در دوران  حضور امام معصوم قابل تعریف است.

منابع: کتاب فقه استدلالی، ترجمه سید مهدی دادمرزی، صفحه 198.