آیا اصلاحت ارضی و انقلاب سفید شاه و ملت به نفع کشور و مردم بود؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روزی فردی در یک مهمانی که من نیز در آن بودم مطلبی را مطرح کرد و به ایجاد شبهه ای پرداخت که اصلاحات ارضی و انقلاب سفید شاه و مردم به نفع رعیت مستضعف و به ضرر اربابان و فئودال های مستبد بود و بدین وسیله از تارژ دسترنجشان به وسیله اربابان و فئودال ها ستمگر نجات یافتند و بعضی از بزرگان هم که با اصلاحات ارضی مخالفت کردند به خاطر این بود که خانواده ایشان از زمین داران و ملاکین بودند. در جواب این شبه باید ابندا علت و عامل انقلاب سفید و اصلاحات ارضی در کشور مشخص شود در اواخر دهه پنجاه میلادی، جهان با انقلاب هایی که گرایش به کمونیسم داشت مواجه شد. جهان سرمایه داری و در رأس آن آمریکا از ترس اینکه کشورهای بیشتری به اردوگاه شرق نپیوندند از عمال خود در جهان از جمله شاه، خواست که یک سری اصلاحات را در کشور خود به نفع کارگران و کشاورزان انجام دهد تا از انقلاب هایی با این گرایش پیشگری کند آمریکا در حالی ایران را به اجرای اصلاحات ارضی مجبور کرد که خود بزررگترین قدرت کشاورزی جهان است و علت آن، کشاورزی به شدت مکانیزه اش است ولی چرا کشاورزی آمریکا این گونه، مکانیزه است؟ زیرا کسانی که کشاورزی آمریکا را اداره می کنند ملاکین و زمین دارن بزرگ هستند و چون اراضی زیادی در دست آنها است در نتیجه برای آنها معقول به صرفه است که کشاورزی خود را مکانیزه کنند زیرا در صنعت کشاورزی اصل داشتن زمین بسیار است تا بتوانی سود بیشتری بدست بیاوری در نتیجه از این بیان من مشخص می شود که اصلاحات ارضی چه لطمات عظیمی به صنعت کشاورزی ما زد زیرا با اجرای این قانون، زمین ها کوچک شدند دیگر کشاورزی برای صاحبین آن سود چندانی نداشت چه برسد که کشت خود را مکانیزه کنند و این یعنی نابود شدن رونق کشاورزی و مهاجرت روستاییان به شهر ها.