اعسار چیست؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعسار یعنی آنکه که شخص چیزی افزون بر خانه و جامه و مرکب و خادمی که در شأن او باشد و نیز افزون بر قوت یک شبانه و روز خود و افراد واجب النفقه اش نداشته باشد.

اگر مدعی علیه ادعای اعسار کند و صحت ادعا، به وسیله بینه ای که به باطن حال او آگاه هستند یا به وسیله طرف دیگر دعوا ثابت شود یا آنکه اصل دعوا غیر مالی باشد و او نیز بر اعسار سوگند یاد کند تا زمان قدرت بر انجام خواسته رها می شود و بنابر قول مشهور نمی توان او را وادار به کسب درآمد نمود گرچه بر او واجب است.

در غیر این صورت بازداشت می شود و از حقیقت حال او تحقیق، تا آنکه وضعیت روشن شود اگر چیزی از اموال او شناسایی شود به وی دستور داده می شود که دین را ادا کند اگر سربازند، قاضی از فروش آن مال ادای دین می نماید.

و در صورتیکه ثابت شود مالی ندارد یا مقدار موجود برای ادای دین کافی نیست پس از پرداخت مقدار موجود آزاد می شود.