تفاوت فلسفه اسلامی و فلسفه غربی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلسفه غربی بعد از رنسانس چه فراز و نشیب های را پیموده، هم اکنون در چه وضعیت متزلزل، قرار دارد.

با اینکه مسائل دقیقی در مورد شناخت شناسی مطرح شده است ولی هیچ گاه نظام فلسفی استواری به وجود نیامده و نتوانسته است خط راستی را فراراه اندیشمندان ترسیم نماید.

این برخلاف فلسفه اسلامی است. زیرا فلسفه اسلامی همیشه یک مسیر مستقیم و بالنده را طی کرده، و این با وجود گرایش های که گه گاه به این سوی و آن سوی کرده است و گرایش های فرعی مختلف، مانند شاخه های درختی بر شکوفایی اش افزوده است.

برگرفته از فرمایشات علامه مصباح یزدی دامت افاضاته.