آیات تحدی چه تحریف های را از قرآن نفی می کند؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آیات تحدی دلالت بر این مطلب دارد که همانند هیچ یک از سور قرآن را نمی توان آورد لازمه این مطلب نفی اکثر انواع تحریف قرآن است حال به بررسی این تحریف های نفی شده به وسیله این آیات می پردازیم:

1ـ اگر کسی ادعا کند که، قرآن که در دست ماست یکی از سوره هایش وجود نداشته، آیات تحدی این مدعی را نفی  می کند. زیرا، پس باید بتوان مانند آن سوره، سوره ای را فراهم آورد چون سخنی بشری است و می توان مثل آن را آورد.

2ـ اگر مدعی بگوید در سور قرآنی تحریف به این صورت است: که قسمتی از یک سوره از سوی بشر افزوده شده است آیات تحدی این نوع را هم نفی می کند زیرا بر فرض که چنین باشد، بخشی از آن که ساخته فکر انسان است معجزه نیست پس می توان مانندش را آورد و بخش دیگر آن، که کمتر از یک سوره است طبق آیات تحدی، دلیلی بر عدم امکان همانند آوری آن در دست نیست.

3ـ تحریف ادعای در زمینه تغییر و تبدیل آیات، در عین حفظ تعداد آیات در سور در حدی است که نظم ظاهری یا محتوایی قرآن نازل شده به گونه ای تغییر دهد که برای اهل فن روشن باشد چنین تحریفی را نیز آیات تحدی نفی می کند زیرا نظمی که امکان آوردن مانندش نبود به هم خورده است.

 تذکر: البته آیات تحدی از اثبات عدم تحریف قرآن به صورت حذف یک سوره کامل قرآن، ناتوان است زیرا در صورتی که چنین تحریفی رخ داده باشد باز هم مفاد آیات تحدی درست است.

   

منبع: کتات قرآن شناسی، جلد 1، صفحه 310، علامه مصباح یزدی دامت افاضاته،