اهمیت تحریف ناپذیری قرآن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبحث تحریف ناپذیری قرآن مهم و زیربنایی است علت آن سه امر می باشد:

1ـ اگر مصنویت قرآن از تحریف به اثبات نرسد هرگونه استناد به همه یا بخشی از قرآن مورد تردید قرار می گیرد.

2ـ ارتباط مستحکمی بین عدم تحریف قرآن و اعجاز آن وجود دارد پس قرآنی که تحریف شده باشد دیگر نمی توان در مورد اعجاز آن صحبت کرد.

3ـ اعتبار روایات پیامبر اسلام و ائمه اطهار به ویژه در مقام تعارض روایات با یکدیگر به قرآن متکی است پس با تحریف قرآن روایات نیز خدشه دار می شود.

منبع: کتاب قرآن شناسی جلد1، صفحه 308، علامه مصباح یزدی دامت افاضاته