آیا سلفی گری یک نحله علمی است؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در دهه سی شمسی فرقه ضاله بهایت با حمایت رژیم پهلوی دست به فعالیت سنگین برای تبلیغ تفکر خود در ایران زد در آن زمان آقای فلسفوی به عنوان یک منبری معروف به مبارزه علمی با این تفکر دست زد و در منبرهای خود تفکرات این فرقه ضاله را زیر سؤال می برد می گویند: شبی در خانه این عالم جلیل القدر را زدند وقتی ایشان، در خانه را باز کردند، دید، چند نفر از سران این فرقه ضاله دم در ایستاده اند و پس از خوش و بش با حاج آقا، از حاج آقا تشکر کردند وقتی آقای فلسفوی علت تشکر را از ایشان پرسید آنها به این منبری معروف گفتند که شما با این مباحثی که در مورد تفکر بهایت کرده اید به این فرقه به طور واضحی رسمیت داده اید و آن را به عنوان یک نحله علمی پذیرفتید از آن به بعد می گویند: آقای فلسفوی دیگر به نقد علمی این تفکر نمی پرداختند و فقط بر برپایی جشن های میلاد امام دوازده شیعیان تأکید داشتند و این روش را بهترین روش برای مبارزه با  این فرقه ضاله می دانستند.

حال یک سری از طلبه ها را می بینم که به بحث با فرقه تکفیری سلفی می پردازند من به این آقایان این مطلب را بیان می کنم که شما سوراخ دعا را گم کرده اید چرا که شما ابتدا باید تاریخ این دو فرقه بعنی بهایت و سلفیت را بخوانید و ابتدا مشخص کنید که این دو فرقه یک نحله علمی هستند یا یک نحله استعماری؟ به نظر من، که تاریخ این دو فرقه را خوانده ام این دو فرقه، دو فرقه استعماری هستند که استعمار برای پیشبرد اهداف پلید خود در بین مسلمین ایجاد کرده است این دو فرقه با فرق معتزله و اشاعره و امامیه که تاریخی بس علمی دارند بسیار فرق می کنند. چرا، در قرن هفتم و هشتم ابن تیمیه این فرقه را به عنوان یک نحله علمی بنیان نهاد ولی عقائد این فرقه آنقدر واضح البطلان و خدشه دار بود که کار به علمای شیعه نرسید بلکه علمای اهل تسنن حتی تندروهای آنها که شیعیان را رافضی می خواندند به جنگ این تفکر رفتند و این تفکر را در جا در نطفه خشکاندند. البته در این قضیه مانده ام که کسی که در قرن هشتم و نهم هجری رجل مجنون و خارجی می خواندنش چه شده که امروز به درجه شیخ السلامی رسیده است؟ اما، اما جای تعجب اینست که این فرقه در قرن دوازدهم که استعمار انگلیس در اوج قدرت بود دوباره چه شد که از خاک سر درآورد آن هم زمانی که انگلیس طرح از هم پاشاندن امپراطوری عثمانی را در سر داشت و می خواست رژیم منحوس صهیونیستی را در فلسطین به وجود آورد؟ آیا از خود سؤال نمی کنید که چرا آمریکا به جای آنکه به عربستان سعودی که محفل سلفی گری است و بدون شک در ماجرای یازدهم سپتامبر دست داشت حمله نمی کند بلکه به رژیم بعث عراق که رژیم سوسیالیستی هست حمله می کند در حالیکه خود سلفی ها صدام را کافر می خوانند؟ البته این مباحث علمی ایراد ندارد حتی یک نفر هم هدایت شود از آنچه که خورشید به آن می تابد بهتر است، ولی ریشه قضیه هم باید مشخص شود.