مزایای استاد خوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ببینید آقایان، کسی که برای کسب دانش به دنبال استاد خوب است از مزایای کثیری بهره می برد که در کسب دانش بسیار مهم است من می خواهم این مزایا را برای شما برشمارم: 1ـ کسی که استاد خوبی را برای تدریس برگزیده است اولین چیز مفیدی که برای او به همراه خواهد داشت این است که، ساعتی را که برای درس رفتن انتخاب کرده است بیهوده نمی گذاراند و عمر انسان که با ارزشترین سرمایه اوست به باد فنا نمی رود. از این سخن من این مطلب بر می آید، حتی اگر کلاسی رفتید که استاد آن ضعیف تدریس می کند سعی کنید که با گوش دادن و تمرکز به درس استاد بهره ای هر چند اندک از آن کلاس ببرید. 2ـ کسی که از استادی خوب در شیوه درس دادن بهره می برد اگر اهل مطالعه یا مباحثه درسی هم نباشد چون سر کلاس از درس بهره برده است به خاطر همین توشه ای را برای شب امتحان و البته خود امتحان برای خویش آماده کرده است که می تواند در زمان مقتضی از آن توشه بهره ببرد. 3ـ استاد خوب به خاطر اینکه مباحث کتاب را با زبان عامیانه خوبی بیان می کند و آن را از حالت خشک نوشتاری بیرون می آورد در نتیجه کسی که در کلاس بهره وافی را از درس می برد ماندگاری مطلب در ذهن او مطمئنا بیشتر می شود. 4ـ استاد خوب باعث این امر می شود که فرد مخاطبش به خاطر فهم خوبی که از درس دارد لذت بیشتری را نیز از درس ببرد و انگیزه او برای کسب دانش دوچندان شود و حال و هوای درس خواندن در وجود او همواره زنده و شاداب تر شود.