ویژیگی های استاد خوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پس از عمری سر درس رفتن من به تجاربی در مورد ویژگی های استاد خوب از دیدگاه خود دست یافته ام که دوست دارم آن را به استحضار خوانندگان عزیز برسانم حال چرا گفتم «از دیدگاه خود»؟ به خاطر اینکه این مسئله در نظر هرکس نسبی است و باید براساس استعداد خود استاد مدنظر خود را انتخاب کند. حال به بیان ویژگی های استاد خوب می پردازیم: 1ـ دارای قدرت بیان خوب باشد زیرا این ویژگی باعث این می شود که مطالب درسی برای محصل واضح و آشکار باشد. 2ـ دارای سرعت تدریس پائین باشد زیرا این امر فرصت خوبی را برای محصل به همراه دارد تا برای فهم درس بیان شده خوب تمرکز و تفکر کند شاید عده ای بیان کنند که این امر موجب آن می شود که استاد نتواند کتاب را به پایان برساند من در جواب این گروه این مطلب را بیان می کنم که اصل کیفیت است و نه کمیت زیرا محصل اگر یک مطلب را خوب بفهمد بیشتر به درد او می خورد تا چند مطلب را بخواند و خوب آن را نفهمد البته این ویژگی، بزنگاه اختلاف، در مورد ویژگی های استاد خوب است. 3ـ مطالب کتاب را به صورت نموداری و جزوه گونه در پای تخته بنویسد زیرا این کار علاوه بر آنکه یک جزوه درسی در اختیار محصل قرار می دهد می تواند به موشکافی مباحث درهم تنیده در کتاب، بپردازد و باعث فهم بهتر و ماندگاری بیشتر در ذهن محصل شود. 4ـ مباحث سنگین و پیچیده و دیر فهم درسی را با مثال های عامیانه به محصل بیان کند این روش را بعضی از اساتید من استفاده کرده اند می توانم بگویم که یکی از بهترین متدهای آموزشی است زیرا این شیوه بیان هم باعث فهم بهتر مطالب می شود و هم باعث ماندگاری خارق العاده آنها در ذهن محصل می شود. 5ـ پس از بیان مطالب در خارج از کتاب به خود کتاب هم توجه کند و سعی کند که کتاب را سر درس بخواند تا نکته ای اگر جا مانده بود آن را بیان کند و همچنین به محصل این مطلب را گوشزد کند که این مبحث را، که ما در خارج از کتاب بیان کردیم به این قسمت کتاب مربوط می شود.