مضرت های سود و بهره بالای بانکی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
روزی یک نفر به بنده این مطلب را تنه زنان گفت: یهودی های صهیونیست در اروپا دارند از مردم چهار درصد بهره بانکی می گیرند ولی شما آخوند ها دارید از مردم بیست و هفت درصد بهره بانکی می گیرد بنده در جواب ایشان این مطالب را گفتم که ببین آقای فلانی، اگر در کشورهای اروپای اینقدر بهره بانکی پائین است به خاطره آن است که تورم در آنجا میزانش پائین و از همه مهمتر مقدار آن ثابت است در حالیکه متأسفانه در کشور ما تورم هم بالا و هم ثابت نیست و این عدم ثبات اقتصادی باعث شده مسوئلین مملکت سود بانکی را بالا را برده تا مردم پول های خود را از بانک ها خارج نکنند تا با خریدن اجناس بهادار باعث تورم کاذب بیشتر در کشور بشوند بله آقای فلانی این مطلب، علت این مسئله است. ولی حقیقت امر این است که متأسفانه این سود بانکی بالا باعث شده مردم سرمایه های خود را از کار و تولید خارج کنند و آن را در بانک ها خوابانده تا سود بالای آن را دریافت کنند و خوش نشینانه زندگی کنند و این یعنی لطمه به تولید و توسعه بیکارگی و تنبلی که با توسعه و پیشرفت و ایجاد خلاقیت در کشور کاملا در تغایر است به همین خاطر است که در کشورهای غربی به شکل پیاپی برندهای معتبر و جدید و شرکت های تولیدی به تبع آن شکل می گیرد ولی در کشور ما شرکت های تولیدی پیاپی ورشکسته و در قبالش بانک های مجلل و بلند مرتبه از زمین سبز می شوند من در یک جا می خواندم که یکی راز های احیاء و ابرقدرت شدن آلمان تخریب شده و شکست خورده پس از جنگ جهانی اول این بود که پیشوای آلمان بر پائین و ثابت نگه داشتن سود بانکی تأکید داشت شاید فلسفه این که اسلام هزار و چهارصد سال بر مبارزه با ربا تأکید دارد همین باشد که غربی ها کافر سعی در پیاده کردن آن دارند ولی ما مسلمین در این مسئله غافل هستیم البته من چیزی در مورد چگونگی شرعی کردن سود بانکی نمی دانم ولی این را خوب می دانم که بعضی افراد فکر می کنند اگر نام نزول و ربا را به اسکنت یا کارمزد تغییر دهند دیگر از لحاظ شرعی مشکلی وجود ندارد.