ای مردم در این دنیا همواره به دنبال انجام تکلیف باشید و به دنبال نتیجه نباشید. زیرا اگر هم به نتیجه برسید، بالاخره زود گذر است و تمام می شود چه با پارتی به سر کار بروید چه با رشوه و چه با زحمت کشیدن، بالاخره دنیا و لذت هایش زود گذر است و برای همه این افراد خواهد گذشت و باید نسبت به اعمال خود در این دنیا، در آخرت جوابگو باشند.

 تنها در دنیا طوری زندگی کنید که در آخرت عذری نداشته باشید که چرا به تکالیف خود عمل نکردید و البته در دنیا نیز، نسبت به وجدانتان دیگر جوابگو نخواهید بود پس با جدیت و تلاش مستمر و اراده استوار وظیفه و تکلیف خود را انجام دهید، حال اگر به نتیجه رسید فبها، و اگر نرسید مهم نیست. شد شد، نشد نشد. تا ببینید چه چیزی در این دنیا برای شما تقدیر شده است.

 تنها نسبت به آخرتتان به دنبال نتیجه باشید. زیرا تنها، چیزی که در آخرت بدست می آورید برای شما پایدار است و هرگز از بین نمی رود هر چه در آنجا بدست بیاورید به راستی حق شما است و سر سوزنی در حق شما جفا نخواهد شد.

 نتیجه کنکورهای دنیا همه هر چقدر شیرین باشد هرگز به شیرینی موفقیت در کنکور اخروی نمی رسد پس همه پیش به سوی موفقیت در کنکور آخرت.