در روایتی از معصومین نقل شده است که مؤمن آینه مؤمن است راستی این روایت چه چیزی از خصوصیات مؤمن را می خواهد بیان کند؟ و آینه چه خصوصیاتی دارد که مؤمن نیز باید آن خصوصیات را داشته باشد؟ من هم اینک به بیان چند نکته در مورد خصوصیات آینه می پردازم که بسیار جالب است:

نکته اول: وقتی به آینه نگاه می کنیم آینه همواره، بیان کننده ایرادهای ما می باشد پس برادر مؤمن باید همواره این هم و غم را داشته باشد که ایراد برادر مؤمن خود را به او گوشزد کند.

نکته دوم: آینه ایراد های ما را مخفیانه به ما بیان می کند و هرگز آن را جار نمی زند پس مؤمن نیز باید ایراد های برادر مؤمن خود را مخفیانه به او بیان کند و هرگز مایه آبروریزی او نشود.

نکته سوم: آینه ایراد های فرد را رو به روی فرد بیان می کند و هرگز پشت فرد آن را مطرح نمی کند پس مؤمن نیز ایراد های برادر مؤمن خود را رو در روی او بیان می کند و هرگز غیبت او را نمی کند.

نکته چهارم: اگر روزی آینه ایرادهای ما را نشان دهد و ما به خاطر نشان دادن این ایراد ها عصابانی شویم و آن آینه را بشکنیم باز آینه خاصیت نشان دادن خود را از دست نمی دهد و این به ما این مطلب را می گوید که اگر مؤمنی دست به امر به معروف و نهی از منکر زد اگر مورد اهانت قرار گرفت نباید از انجام وظیفه شرعی خود دست بردارد.