قتل عمد و شبه عمد و خطئی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شاید از خود پرسیده باشید که تفاوت قتل عمد و قتل شبه عمد و قتل خطائی در چه می باشد؟ و چگونه فاضی از شواهد امر پی به عمد بودن یا نبودن آن می برد؟ در این مطلب بنده می خواهم تفاوت این سه قتل، و حکم آن را برای شما بیان نمایم.

قتل خطئی: در این نوع قتل، قاتل قصد کشتن مقتول را ندارد و همچنین قصد انجام هیچ فعلی را روی مقتول ندارد بلکه فعل او خطئا و به طور تصادفی روی مقتول انجام می شود و باعث مرگ او می گردد مانند آنکه فردی برای زدن کلاغی سنگی را پرتاب کند و ناگهان آن سنگ به سر فردی دیگری برخورد بکند و کشته شود در این نوع قتل، دیه مقتول بر عهده عاقله قاتل است و از آنها این دیه گرفته می شود و به اولیاء دم داده می شود.

قتل شبه عمد: در این نوع قتل، قاتل قصد کشتن مقتول را ندارد ولی قصد انجام فعلی را روی مقتول دارد که بعدا این فعل باعث مرگ مقتول می شود در اینجا قاضی به نوع فعل انجام شده روی مقتول نگاه می کند اگر این فعل عرفا کشنده نباشد حکم به قتل شبه عمد می دهد مانند آنکه معلمی دانش آموز مدرسه ای را با چوب تنبیه می کند و ناگهان ضربات چوب باعث مرگ دانش آموز می شود و چون عرفا کسی با ضربات چوب کشته نمی شود این قتل شبه عمد است و دیه آن بر عهده قاتل است و باید آن را به اولیاء دم پرداخت کند.

قتل عمد: در این نوع قتل، قاتل یا قصد کشتن مقتول را دارد و فعلی را نیز روی مقتول انجام می دهد که باعث مرگ مقتول می شود در این صورت این قتل مطلقا (یعنی چه آن فعلی که روی مقتول انجام شده است کشنده باشد، یا کشنده نباشد) قتل عمد محسوب می شود، و یا قاتل قصد کشتن مقتول را ندارد ولی فعلی که با قصد روی مقتول انجام داده است عرفا کشنده می باشد مانند آنکه فردی کسی را به شوخی در دریا بیندازد که در آن دریا پر از کوسه است و کوسه ها آن کس را بدرند در این صورت چون عرفا این عمل و شوخی قاتل، کشنده محسوب می شود این قتل، یک قتل عمد محسوب می شود. حکم قتل عمد، قصاص و در صورت بخشش دیه خواهد بود.