«یوم یحمی علیها فی نار جهنم فتکوی بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنزتم لأنفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون»                                     آیه 35 سوره توبه                

روزی که آنها را در میان آتش دوزخ بتابانند و به آن وسیله چهره ها و پهلوها و پشت هایشان را داغ نهند (به آنها گفته می شود) این همان پول هایی است که برای خود اندوخته بودید، اکنون بچشید آنچه می اندوختید.

به چه دلیلی در این آیه از قرآن این سه عضو از اندام این گروه از ثروتمندان یعنی چهره و پهلو و پشت مورد عذاب واقع می شود؟؟؟؟

دو تفسیر در جواب این سؤال مطرح است که به بیان آنها می پردازیم.

تفسیر اول: علت تخصیص این سه عضو به داغ شدن آن است که قیامت ظرف بروز حقایق موجود در این عالم است. و چون بیشترین لذت و استفاده را این سه عضو می برند بیشترین شکنجه را نیز همین سه عضو می ببینند. زیرا آنان این پول ها را جمع می کنند تا آنکه آبروی خود را حفظ کرده و به این وسیله وجاهت و اعتبار نزد مردم کسب کنند و همچنین با خوردن غذاهای لذید فربه و چاق شده و پهلوهایشان ور آمده می شود و همچنین با خرید پارچه ها و لباس های لطیف و ظریف آن را بر پشت و پهلوی خود می پوشانند. در قیامت نیز دقیقا این سه عضو بیشترین عذاب را تحمل کرده و به وسیله نقره، داغ می شوند.

تفسیر دوم: قول دیگر در توجیه ذکر این سه عضو آن است که این ثروتمندان هنگامی که فقیر را می دیدند، چهره در هم می کشیدند و از روی بی اعتنایی پشت یا پهلوی خود را به فقیر می کردند، پس این سه عضوی که مردم را تحقیر کرده اند استحقاق بدترین عذاب را دارد.