چگونه اعتبار علمی دانشگاه ها و مراکز علمی کشور خود را بالا ببریم؟؟؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من در این مسئله بسیار فکر کردم که چه راه های برای رشد اعتبار علمی مراکز دانشگاهی ما مؤثر می باشد؟؟؟ تا بدین طریق بتوانیم کشور را از لحاظ علمی رشد بدهیم و توسعه و پیشرفت  را به دنبال آن برای کشور به ارمغان بیاوریم.

من بعد از اندیشه ها عمیق و زیاد در این مسئله به این نتیجه رسیدم که راه حل، ایجاد رقابت علمی بین دانشگاه های کشور از لحاظ رشد روزافزون، در اعتبار علمی دانشگاه ها است که این اعتبار علمی از طریق دادن مقاله ها و تحقیقات علمی بیشتر و معرفی نخبگان بزرگ که خدمات عظیمی در عرصه دانش و فن آوری به جهان بشریت کرده اند حاصل می شود.

خوب برای دامن زدن به این رقابت باید از چه طریقی عمل نمود؟؟؟ به نظر، راه حل در ایجاد دانشگاه های خصوصی بزرگ و البته بزرگ، در کشور می باشد زیرا بخش خصوصی همواره به دنبال درآمدزایی بیشتر بوده است البته در اینجا یک نکته بسیار مهم و حائض اهمیت است که باید گفته شود و آن مطلب مهم، این می باشد که دانشگاه خصوصی به دنبال درآمدزایی باشد نه به هر طریقی، که بخواهد جیبش را پر پول کند بلکه به طریق رشد اعتبار علمی که برای خود کسب می کند به دنبال درآمدزایی باشد یعنی هدف رشد اعتبار علمی دانشگاه باشد و رقابت نیز بین دانشگاه ها در این عرصه باشد بعد به طبع آن، با تبدیل شدن دانشگاه به عنوان یک برند معتبر خدمات آموزشی، کسب درآمد نیز نماید ولی اگر فقط هدف دانشگاه خصوصی زدن، کسب درآمد باشد مطمئنا هدف اصلی یعنی رشد اعتبار علمی دانشگاه ها که به دنبال آن پیشرفت دانش و فن آوری کشور را خواهد داشت لوس خواهد شد.

حال اگر توانستیم بین دانشگاه های کشور برای کسب رنگیکینگ بالاتر علمی رقابت ایجاد کنیم   یک سؤال مطرح خواهد شد که چگونه باید اعتبار علمی دانشگاهی را بالا برد؟؟؟

خوب این از چندین طریق امکان دارد ابتدا از طریق جذب اساتید سطح یک دنیا که بخواهند در دانشگاه های کشور تدریس نمایند. دوم، اصلاح روش مدیریتی و تقویت آن و از همه این موارد مهمتر شناسایی و رصد نخبگان که در اقصی نقاط کشور و یا حتی جهان هستند و تشویق آنها

و به معنایی سرمایه گذاری روی آنها برای درس خواندن در دانشگاه های کشور می باشد زیرا این امر منجر می شود که این نخبه با درس خواندن در دانشگاه مورد نظر و سپری کردن دوره تحصیل، با موفقیتی که نیز در جهان خارج به دست می آورد مثلا تأسیس یک برند معتبر در عرصه جهانی یا تبدیل شدن آن نخبه در عرصه جهانی به عنوان شخصیتی مهم در عرصه دانش و فن آوری، آن دانشگاه نیز به خاطر نام آن نخبه به اعتبار بیشتری از لحاظ علمی در عرصه جهانی برسد.

 این جذب نخبگان نیز با دعوت نامه های که برای آنها فرستاده می شود و بورسیه تحصیلی خوبی که به آنها داده می شود حاصل خواهد شد.