پیشرفت تا چه اندازه؟؟؟؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من در ابتدا فکر می کردم که هدف از احیاء تمدن اسلامی به وجود آمدن یک یا چند کشور با معیارهای اسلامی و البته بسیار پیشرفته در عالیترین سطح جهانی می باشد و فکر می کردم که برای رسیدن به این هدف باید با تمام ابرازهای ممکن عمل نمود.

ولی امروز نظر خود را تغییر دادم به نظر من مدرن سازی صرف کشور امکان دارد به مبانی اخلاقی و دینی جامعه لطمه بزند در حالی که حفظ این مبانی از ذاتیات تمدن اسلامی می باشد و بدون آن تمدن اسلامی دیگر معنایی ندارد پس اصالت دادن به پیشرفت درست نیست و باید پیشرفت دانش و فن آوری در حد ضرورت آن برای یک کشور اسلامی مورد توجه باشد و البته برای آن جهد و تلاش عظیم صورت گیرد تا به پیشرفت مورد نظر رسید و در سایر پیشرفت ها باید با احتیاط طی مسیر نمود.

به نظر من پیشرفت دانش و فن آوری در تمدن اسلامی فقط در دو عرصه در حد ضرورت است.

1ـ پیشرفت اول در خودکفایی صنایع نظامی می باشد ولی این پیشرفت باید سه خصوصیت و صفت داشته باشد و البته یک نتیجه بسیار مهم را نیز دربرداشته باشد حال آن صفات چه می باشد؟؟؟

صفت اول پیشرفت نظامی، این مبحث می باشد که با نگرش بومی سازی کامل تجهیزات صورت گیرد به طوری که اگر آن کشور تحریم شد دچار مشکل در تولیدات نظامی نشود. صفت دوم این می باشد که این پیشرفت ها باید با خلاقیت فکری دانشمندان کشور صورت گیرد نه اینکه به کپی سازی و مهندسی معکوس دل خوش شود. و صفت سوم نیز این می باشد که این پیشرفت ها باید با فرهنگ جهاد و شهادت سنخ باشد. و البته آنچه که باید بیان شود نتیجه مهمی است که این پیشرفت ها باید دربرداشته باشد و آن، این مطلب می باشد که هیچ کشور متخاصمی چشم طمع برای حمله به کشور نداشته باشد نه تنها این نتیجه مهم می نماید بلکه حتی، جرأت تهدید به حمله نظامی را نیز به خود ندهد نه اینکه همیشه بر طبل حمله خود با غره بکوبند.

2ـ دوم پیشرفت در عرصه اقتصادی است این پیشرفت نیز باید به گونه ای باشد که اگر دشمنان بخواهند کشور را تحریم کنند آن کشور آنقدر از لحاظ ساختار اقتصادی و فرهنگی مردمانش که در جریان این اقتصاد قرار دارند درست سازماندهی و پیشرفت کرده باشد که با باد تحریم ها که هیچ، بلکه با توفان تحریم ها نیز دچار تزلزل و واژگونی نشود. پس باید زمامداران و مردم کشوری که در پی احیاء تمدن اسلامی هستند همیشه به فکر روز مبادا و سختی که در پیش است، باشند.