تمدن نوین اسلامی و دانشگاه نوین اسلامی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

همیشه در مورد احیاء تمدن اسلامی فکر می کنم و همیشه تصویر آن تمدن و شکل ساختار جامعه جدید آن را در آینده در ذهن خود تصور می نمایم یکی از این تصورات که در مورد آن فکر می کنم ساختار کمپانی ها و شرکت هایی است که پیشرفت این تمدن را از لحاظ دانش و فن آوری تضمین می نماید و آن تمدن آینده را در پیشرفت دانش و فن آوری سردمدار جهان بشری می نماید.

حال دوست دارم که شما خوانندگان عزیز نیز از آنچه در سر سودایی ما می گذرد باخبر شوید.

دانشگاه نوین اسلامی از دو بخش تشکیل می شود بخش اول آن خوابگاه های آن می باشد و بخش دوم سرویس کلاسی آن می باشد که توسط این خوابگاه ها احاطه شده شده است جو و فضای دانشگاه اسلامی به گونه ای می باشد که مبانی اسلامی به طور بالقوه و بالفعل به دانشجو تلقین می کند تا دانشجو برای احیاء تمدن اسلامی و سربلندی اسلام و مسلمین با تمام تعصب دینی خود تلاش کند تا این هدف را به نتیجه برساند.

دروس در این دانشگاه به دو قسم دروس عمومی و دروس تخصصی تقسیم می شود و دانشجو باید ابتدا دروس عمومی را نزد یک استاد خبره گذرانده و سپس دروس تخصصی را در نزد یک استاد خبره دیگر  بگذارند و دروس به طور کتاب به کتاب تدریس و جلو می رود درست است که در این روش دانشجو فقط تعداد کمی استاد می ببیند ولی از اساتید خبره بهرمند می شود و حق انتخاب استاد برای او محفوظ خواهد بود البته استادی خبره ای که دروس عمومی یا تخصصی دانشجویان را عهددار شده است می تواند بعضی از دروسی که تدریس آن را عهده دار شده است به اساتید دیگر بپسپارد و خود آن را درس ندهد در این دانشگاه کیفیت مهمتر از کمیت است پس کتاب در حد لازم و مورد نیاز خوانده می شود نه بیشتر ولی همان کتب با کیفیت کامل و با دیدگاه کتاب محورانه خوانده می شود.

کتب به صورت تخلیص و شرح آن نوشته شده است و دانشجو تلاش دارد که تلخیص را حفظ نماید و شرح آن را مباحثه کند.

در هر طبقه از ساختمان سرویس کلاسی نیز دو مکان یکی برای کتابخانه که دانشجو بتواند پیش مطالعه و پس مطالعه خود را در آن انجام دهد وجود دارد و مکان دوم نیز مکانی برای انجام مباحثه علمی می باشد و البته همه این ها از سرویس کلاسی و خوابگاه ها و مکان مباحثه و کتابخانه، همه و همه با معماری اسلامی ساخته شده است.

دانشجویان لباسی متحد الشکل که براساس لباس های اسلامی طراحی شده به تن دارند که هیچ تشبه به لباس کفار ندارد.

در این دانشگاه دروس دینی از احکام و عقاید که مبتلی به آنها هست نیز آموزش داده می شود ولی آنچه مهم می نماید درس اخلاقی است که شخصیت یک دانشجو را در زندگی به عنوان یک دانشجو تمدن اسلامی شکل می دهد، می باشد. مباحث عقیدتی و فرهنگی نیز که دانشجو را برای کار و تلاش بیشتر برای احیاء تمدن اسلامی آماده می کند نیز در اختیار دانشجویان قرار داده می شود تا آنچه به صورت بالقوه تلقین شده به بالفعل تبدیل شود.

در پایان دانشجو پس از پایان دروس عمومی و تخصصی توسط اساتید باید مرحله آخر که درس خارجی برای خود می باشد نیز بگذاراند و آن دوره کارآموزی می باشد که دانشجو آنچه در کتاب ها آموخته در جهان واقع به منصه ظهور بگذارد.