سسیالیسم یا جامعه گرایی در غرب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سسیالیسم یا جامعه گرایی در غرب که روزی نیمی از جهان را در تحت سیطره خود داشت و به اصطلاح بلوک شرق نامیده می شد بر چه مبنا و ریشه ای شکل گرفته است؟

 من پس از بررسی و تفکر در ریشه و اساس این ایدولوژی آن را اینگونه یافتم: «این شیوه و منش زندگی، خواسته و مصلحت جامعه بشری را مقدس و اصیل می داند.»

 حال شما باید این قانون یا اصلی را که من بیان نمودم، در عرصه اقتصادی و مالی و عرصه اجتماعی و فرهنگی و عرصه سیاست و حکومت داری فرض بگیرید تا اینکه به ساختار بلوک شرق یا نظام سسیالیستی تمدن غربی پی ببرید.

 بگذارید مطلب را واضحتر بیان کنم، زمانی که در عرصه سیاست و شیوه حکومت داری و قانون گذاری وارد می شویم سسیالیسم که خواسته جامعه را مقدس می داند معتقد می شود که حاکم و قانون جامعه را باید مجمعی از شوراها که به حزب بزرگ کمونیست منتهی می شود تعیین کند.

 زمانی که در عرصه اقتصاد وارد می شویم سسیالیسم که خواسته جامعه بشری را اصیل می داند می گوید که تمام ثروت ها و املاک کشور باید در اختیار و مورد تسلط حزب کمونیست که نماینده جامعه بشری است قرار گیرد. زیرا هر جامعه بشری به دنبال عدالت اجتماعی و بهرمند شدن تمام اقشار جامعه از امکانات کشور هست و سسیالیسم رسیدن به این هدف را تنها در حذف مالکیت خصوصی می ببیند.

 زمانی که در عرصه فرهنگ و اجتماع قرار می گیریم فرد هیچ اراده ای از خود ندارد و باید از فرامین حزب کمونیست تبعیت کند زیرا از نظر این دیدگاه خواسته و مصلحت جامعه بر خواسته فرد ارجحیت دارد در این حالت کشور به مانند پادگانی می شود که مردم آن کشور باید به مانند یک سرباز از مقامات درجه بالا حزب تبعیت کنند.