نگرش اشاعره به ماجرای سقیفه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من همیشه در مورد فرق مختلف اسلامی در مورد ماجرای سقیفه فکر، و این مسئله را واکاوی می کردم تا اینکه در شب قدر پاره ای از آن برای من روشن شد. حال دوست دارم که شما نیز به این مطالب توجه کنید.

اشاعره درست برخلاف امامیه و معتزله حضرت را به عنوان افضل صحابه نمی پذیرند و این بدان معنا است که آنها صغری استدلال امامیه برای تعیین خلیفه بعد از پیامبر را قبول ندارند، آنها به این امر معتقدند که افضلیت صحابه به ترتیب همان خلفای راشدین است.

 البته مطلبی که در اینجا جالب می نماید آن است که اشاعره درست برخلاف معتزله، کبری استدلال امامیه در مورد تعیین خلیفه بعد از پیامبر را می پذیرند، و آن مطلب، این می باشد: افضل صحابه باید خلیفه بعد از پیامبر باشد.

 آنچه از استدلال اشاعره مبرهن است این خواهد بود که این گروه از فرق اسلامی، به مانند معتزله معتقد به این امر نیست که هدف از تشکیل سقیفه یک امر عقلی معتزله گونه برای نجات امت از تحیر باشد بلکه آنها به ماجرای سقیفه و ذات آن اصالت می دهند و ذات سقیفه را درست مساوی اجماع مسلمین برای تعیین خلیفه بعد از پیامبر می دانند و پس از آن نیز این کبری را می چینند که، امت پیامبر به خطا نمی رود و نتیجه نیز بسیار روشن خواهد بود.