2_ جواب یک شبه: ایران بعد از اسلام یا ایران قبل از اسلام کدام از لحاظ تمدن، شکومندتر بودند؟؟؟؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ایشان در جواب گفتند که حکیم توس اتفاقا در تعصب به فرهنگ و تمدن ایران باستان بسیار مجد بوده است به خاطر همین این آثار را به نظم درآورد که این میراث عظیم ایران باستان از بین نرود و این اشعاری که شما می فرماید به ایشان منسوب است و در نسخ اصلی شاهنامه موجود نیست.

بنده در جواب ایشان گفتم که من این اشعار را در شاهنامه خوانده ام شما ادعا کرده اید که این اشعار منسوب است باید برای آن دلیل بیاورید. بنده نسخه شناس یا ادیب نیستم که بخواهم در مورد آن بحث کنم ولی بیا عقلی بحث کنیم.

تمدن ایرانی قبل از اسلام آن شکل که می گویند از زمان به تخت نشستن کوروش تا زمان از تخت پادشاهی پائین کشیدن یزگرد سوم ساسانی توسط سعد ابی وقاص می باشد، دویست و بیست سال دوران زمامداری هخامنشیان است و هشتاد سال دوران زمامداری سلوکیه و چهار صد و هشتاد و شش سال دوران زمامداری اشکانیان که ما رندش می کنیم و می گویم پانصد سال و چهارصد بیست و هفت سال دوران زمامداری ساسانیان که ما آن را رندش می کنیم یعنی چهارصد سال، جمعا که حساب کنیم این تمدن حدودا هزار و دویست سال عمر کرده است. و دوران تمدن اسلامی طبق سخن مورخین از زمانی که بغداد شکل گرفته است یعنی در حدود سال هفتصد و پنجاه میلادی و در عمل با فتح امیرنشین غرناطه توسط پادشاهان مسیحی در سال هزار چهارصد و نود و دو میلادی به پایان رسید که این تمدن بازه زمانی اش حدودا هفتصد پنجاه سال می شود یعنی بازه زمانی تمدن ایرانی دو برابر تمدن اسلامی است شما هم می فرماید که تمدن ایرانی و باستان قبل از اسلام بسیار شکوهمندتر از تمدنی است که من مدعی آن هستم پس طبق این بازه زمانی و براساس گفته شما باید در این تمدن ایرانی حداقل دو شخصیت ادبی به مانند فردوسی به وجود بیاید که اساطیر ایران باستان را به نظم در بیاورد ولی حتی یکی هم به وجود نیامده است و عجیبتر از آن این که یک دفعه ناگهان فردوسی در ایران بعد از عرب ها آن هم بعد از حدود سیصد و اندی سال از حمله عرب ها، به وجود آمده است دورانی که به قول شما دوران عقب ماندگی ایرانیان در دانش و فرهنگ بوده است آیا این سخن شما با عقل و منطق جور در می آید؟؟؟؟

به علاوه این سخن من این گونه ادامه پیدا می کند، شما که می گوید تمدن ایرانی بسیار شکوهمندتر از تمدن اسلامی بوده است لطفا تنی چند از دانشمندان این دوران مدید از این تمدن را که در حد دانشمندان ایرانی تمدن اسلامی مانند خوارزمی یا ابن سینا یا زکریا رازی است نام ببرید؟؟؟؟ اگر شما توانستی نام ببرید من مطمئنا ادعای شما را در مورد شکوه تمدن ایران در قبل از اسلام را مورد تأیید قرار می دهم، زمان تمدن ایرانی هم که بسیار طولانیتر از تمدن اسلامی است و این امتیاز شما است پس لطفا نام ببرید دیگر؟؟؟؟