3_ جواب یک شبه: ایران بعد از اسلام یا ایران قبل از اسلام کدام از لحاظ تمدن، شکومندتر بودند؟؟؟؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ایشان در جواب بنده این را بیان داشتند که تمدن ایرانی قبل از اسلام بسیار تمدن پرشکوهی بود ولی در اثر حمله اقوام مختلف به ایران این آثار علمی از بین رفت و چیزی از آن تمدن پرشکوه باقی نماند مثلا ایرانیان در دوران ساسانی دانشگاه جندی شاپور را بنیانگذاری کرده بودند و هزاران کتاب علمی را در آن گرد آورده بودند و به تدریس و علم آموزی و تحقیق علمی می پرداختند ولی عرب ها این دانشگاه و آثار علمی آن را از بین بردند.

سپس بر حرف خود تأکید کرد و این را دوباره بیان داشت که ایرانیان تمدن بزرگی قبل از اسلام داشتند و این عرب ها بودند که این تمدن را از بین برده و کشور را به ویرانی و یغما بردند.

بنده در جواب ایشان گفتم آن شکل که ما خواندیم مسلمین بعد از آنکه به دانشگاه جندی شاپور دست یافتند نه تنها آن را ویران نکردند بلکه دست به نهضت ترجمه زده و کتب آن را به زبان عربی ترجمه کردند و این یکی از نقاط عطف آغاز تمدن اسلامی بود در این دانشگاه بیشتر کتب علمی تمدن هند بود که مسلمانان به آن دست یافتند ولی نهضت ترجمه اصلی در کتابخانه اسکندریه انجام شد که کتب علمی تمدن یونان که پرشکوهترین تمدن باستانی بود در آنجا بود، و آن شکل که شما بیان کردید نبوده است.

ثانیا این بلا بر سر تمدن های دیگر هم آمده است مانند تمدن یونان و تمدن چین، ولی آثار علمی آنها از بین نرفته است و از همه مهمتر بر سر تمدن اسلامی که مورد حمله وحشیان مغول که همه چیز را در تمدن اسلامی سوزاندن و از بین بردند و غارت نمودند نیز آمده است ولی بسیاری از این آثار علمی همچنان باقی است و همچنین حمله اروپائیان به اندلس، آن نگین بزرگ تمدن اسلامی را هم باید از یاد نبرد و ثالثا تمدن ها از هم ارث می برند و وامدار هم می باشند مثلا ما نمی دانیم که چه کسانی در چین و چگونه، باروت و کاغذ را اختراع کردند ولی تمام بشریت این دو دستاورد مهم بشری را به چینی ها نسبت می دهند آیا کدام دستاورد مهم بشری را در حد کاغذ و باروت به ایران قبل از اسلام نسبت می دهند؟؟؟؟      

حال که آقای محترم شما همچنان بر سخن خود تأکید دارید باز باب بحث عقلی را باز می کنیم اولا که شما هنوز نام دانشمندان ایران باستان را که در حد دانشمندان ایرانی بعد از اسلام است را نبردید؟؟؟؟ ثانیا شما می گوید که ایران قبل از اسلام مهد علم و دانش و فرهنگ و تمدن بود و این عرب های مهاجم جز ویرانی و یغما و به بردگی کشیدن ایرانیان و دوران تاریکی برای ایران چیزی به بار نیاورند من یک اصل فلسفی برای شما بیان می دارم که فاقد شیء نمی تواند معطی شیء باشد آخر می شود در دالان تاریکی نور به وجود بیاید آخر می شود در ایران بعد از اسلامی که به قول شما جزء ویرانی و عقب ماندگی نبوده آن هم در این دوران کوتاه کرور کرور دانشمند به وجود بیاید در حالی که در دوران طولانی تمدن ایرانی با افرادی این چنین مواجه نمی شویم در صورتی که به قول شما آن زمان مهد تمدن و دانش و فرهنگ بود ولی حاصلی به همراه نداشت و یک دفعه بعد از حمله عرب ها و نابودی تمدن و پیشرفت علمی توسط آنها، ناگهان ایرانی ها به یاد تولید کرور کرور دانشمند در این زمان افتادند آخر کدام منطق و عقلی این سخن شما را می پذیرد؟؟؟؟

ثالثا به فرض سخن شما درست، یعنی عرب ها دور از تمدن و دانش بودند و این ایرانی ها بودند که آنها را متمدن کردند سؤالی که اینجا مطرح است این می باشد که عرب ها فقط به ایران لشکرکشی نکردند بلکه به مصر و شمال آفریقا و مهمتر از آن به اندلس یعنی اسپانیا امروزی نیز حمله کرده و آنجا را فتح کردند در حالی که در آنجا حتی یک ایرانی نیز وجود نداشت که عرب ها را متمدن کند و فقط اقوام بربر در این مناطق موجود بودند ولی می بینیم که عرب ها در اسپانیا و شمال آفریقا تمدنی شکوهمند به مانند تمدنی که در ایران به وجود آوردند ایجاد کردند و دانشمندانی مثل ابوالقاسم زهراوی پدر علم جراحی و ابن باجه فیلسوف بزرگ و ابن فرانس اولین انسانی که پرواز کرد و ابن مالک ادیب معروف، و بسیاری دیگر از این سرزمین ها پدید آمدند.