1_ جواب به یک شبهه سلطنت طلب ها در مورد آلودگی هوای تهران

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقتی تهران دچار آلودگی هوا می شود هر کس دنبال دلیلی برای این امر می گردد و راهکارهای را پیشنهاد می کند یکی می گوید که علت آلودگی هوا بنزین نامرغوب است فردی دیگر می گوید که علت آلودگی ها ماشین های تک سرنشین است یکی دیگر دلیل می آورد که علت آلودگی ها، ماشین های غیر استاندار است یکی دیگر علت آلودگی ها را ساختمان های بلند مرتبه می داند یکی دیگر علت آلودگی هوا را عدم توسعه حمل و نقل برقی یا هیبریدی می داند بعضی ها هم علت تاریخی می تراشند که این مسائل آلودگی بعد انقلاب به وجود آمد و قبل انقلاب ما با این معزل مواجه نبودیم و این نتیجه سوء مدیرت ها است.

علت آلودگی هوای تهران می تواند بسیاری از این موارد باشد ولی مطلب این مقاله من نسبت به این گروه آخر است که این آلودگی ها را نتیجه سوء مدیرت های بعد انقلاب می دانند.

ببنید دوستان عزیز این آلودگی هوا برای بعد انقلاب نیست بلکه قبل انقلاب نیز این آلودگی هوا بوده است و اصلا نتیجه برنامه ریزی های اشتباه قبل از انقلاب است.

قبل انقلاب شاه بیشترین امکانات رفاهی را به شهر تهران اختصاص داده بود و شهرهای دیگر فاقد این امکانات بسیار خوب بودند و نتیجه این امر منجر به آن شد که بین شهر تهران و شهرهای دیگر ایران یک اختلاف طبقاتی ایجاد شود و نتیجه آن مهاجرت مردم از شهرها و روستاها به شهر تهران شد که رشد جمعیتی وحشتناک تهران را به همراه داشت و در ادامه رشد حمل و نقل شهری بالا را برای تهران به همراه آورد و در نهایت تهران قبل انقلاب دچار آلودگی هوا شد.

 بعد انقلاب نیز متأسفانه این سیاست اشتباه ادامه پیدا کرد، هر چند خفیفتر از قبل انقلاب بود زیرا انقلاب میزان امکانات رفاهی شهرها و روستاها را افزایش خیلی خوبی داد و بسیاری از روستاها که در قبل انقلاب دچار محرومیت شدید بودند با ساختن مراکز بهداشتی و آموزشی و توسعه راه های ارتباطی روستایی از نوع شوسه و آسفالته و همچنین امکانات رفاهی خانگی مثل آب و برق و گاز، از محرومیت نجات داد، و شکاف طبقاتی بین شهرها و روستاها با شهر تهران به عنوان پایتخت کمتر شد و این منجر شد که فوج هجوم مردم به شهر تهران مقداری کاهش یابد ولی توسعه امکانات شهر تهران نسبت به شهرهای دیگر همچنان ادامه داشت این امر منجر به رشد بی سابقه تهران شد.