3_ جواب به یک شبهه سلطنت طلب ها در مورد آلودگی هوای تهران

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خوب بعد این سخنان که بیان شد یکی از راهکارها که باید مورد توجه قرار گیرد برای حل معزل آلودگی هوای شهری که به عنوان پایتخت می باشد، تقسیم امکانات در شهرهای دیگر کشور خواهد بود که می تواند بهترین آن حداقل تغییر پایتخت سیاسی باشد که اگر کسی مثلا اهل سیاست است یا کار اداری مهم با مراکز اصلی سیاسی و کشورداری دارد به شهری که دچار معزل آلودگی هوا است نرود و این خود تأثیر مهمی در کاهش فوج هجوم جمعیت به آن شهر دارد.

حال که ایده تغییر پایتخت مورد بحث قرار گرفت کدام شهر برای پایتخت سیاسی کشور بهتر می نماید به نظر من پایتخت آینده کشور باید حائض این شرایط باشد تا بتواند پایتخت آینده کشور در نظر گرفته شود که این شرایط بدین شرح می باشد.

 1_  شهری در مرکز و قلب کشور باشد. 2_ باید به شهر قم که مرکز انقلاب است نزدیک

باشد. 3_ باید شهر انتخابی شهر کوچکی باشد و از شهرهای بزرگ و پرجمعیت کشور به اندازه کافی فاصله داشته باشد زیرا اگر این اصل رعایت نشود باعث این امر می شود که مشکلات از یک شهر به شهر دیگر منتقل شود.

به نظر من بهترین شهر در ایران که دارای این شرایط مد نظر برای تغییر پایتخت می باشد شهر کاشان یا شهری در شرایط این شهر می باشد.

نکته ای که باید در پایان مد نظر باشد این است که اگر پایتختی سیاسی در یک کشور تغییر کرد نباید حکومت دوباره طوری سیاست گذاری کند که آن شهر دوباره دچار همان معزلات پایتخت قبلی شود و سعی شود که از لحاظ امکاناتی شهر جدید فقط در استانداردهای یک پایتخت سیاسی و سیاسی و سیاسی، امکانات داشته باشد نه بیشتر، یعنی فقط پایتخت سیاسی کشور باشد نه پایتخت صنعتی کشور، یا پایتخت هنری یا علمی کشور در نظر گرفته شود.