تمدن نوین اسلامی و کمپانی نوین اسلامی

تمدن نوین اسلامی و کمپانی نوین اسلامی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

همیشه در مورد احیاء تمدن اسلامی فکر می کنم و همیشه تصویر آن تمدن و شکل ساختار جامعه جدید آن را در آینده در ذهن خود تصور می نمایم یکی از این تصورات که در مورد آن فکر می کنم ساختار کمپانی ها و شرکت هایی است که پیشرفت این تمدن را از لحاظ دانش و فن آوری تضمین می نماید و آن تمدن آینده را در پیشرفت دانش و فن آوری سردمدار جهان بشری می نماید.

  • علی اسمعیلی
  • چهارشنبه ۱۳ ارديبهشت ۹۶

اقتضاء طبیعت  • علی اسمعیلی
  • شنبه ۹ ارديبهشت ۹۶

پیشرفت دانش و فن آوری مشکوک

  • علی اسمعیلی
  • چهارشنبه ۶ ارديبهشت ۹۶

پیشرفت تا چه اندازه؟؟؟؟

پیشرفت تا چه اندازه؟؟؟؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من در ابتدا فکر می کردم که هدف از احیاء تمدن اسلامی به وجود آمدن یک یا چند کشور با معیارهای اسلامی و البته بسیار پیشرفته در عالیترین سطح جهانی می باشد و فکر می کردم که برای رسیدن به این هدف باید با تمام ابرازهای ممکن عمل نمود.

ولی امروز نظر خود را تغییر دادم به نظر من مدرن سازی صرف کشور امکان دارد به مبانی اخلاقی و دینی جامعه لطمه بزند در حالی که حفظ این مبانی از ذاتیات تمدن اسلامی می باشد و بدون آن تمدن اسلامی دیگر معنایی ندارد پس اصالت دادن به پیشرفت درست نیست و باید پیشرفت دانش و فن آوری در حد ضرورت آن برای یک کشور اسلامی مورد توجه باشد و البته برای آن جهد و تلاش عظیم صورت گیرد تا به پیشرفت مورد نظر رسید و در سایر پیشرفت ها باید با احتیاط طی مسیر نمود.

به نظر من پیشرفت دانش و فن آوری در تمدن اسلامی فقط در دو عرصه در حد ضرورت است.

1ـ پیشرفت اول در خودکفایی صنایع نظامی می باشد ولی این پیشرفت باید سه خصوصیت و صفت داشته باشد و البته یک نتیجه بسیار مهم را نیز دربرداشته باشد حال آن صفات چه می باشد؟؟؟

  • علی اسمعیلی
  • دوشنبه ۴ ارديبهشت ۹۶