روش حل یک معادله قدرمطلقی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ ابتدا باید یک تابع قدرمطلقی، برای شما تعریف گردد تا بتوانید آن را آنالیز کنید زیرا در ریاضیات آنالیز مسئله بسیار اهمیت دارد، حال به آنالیز این تابع می پردازیم: ببینید یک تابع قدرمطلق برای این تعریف شده است که همواره نتیجه این تابع، یعنی«y»، همواره مثبت باشد بنابرین در اصل یک تابع قدرمطلقی از دو تابع ادغام شده است که در دو بازه مثبت کننده و منفی کننده تعریف می شوند در بازه مثبت کننده، تابع قدرمطلق دقیقا مساوی با عبارتی که داخل دو خط قدرمطلق قرار دارد و در بازه منفی کننده، تابع قدرمطلق مساوی قرینه عبارت داخل دو خط قدرمطلق است.

حال یک مسئله ترکیب شده از قدرمطلق های متعدد که از لحاظ عرف یک معادله معمولی است (یعنی اگر خطوط  قدرمطلق را برداریم شاید با یک معادله درجه یک یا درجه دو مواجه شویم) را حل می کنیم.

1ـ ابتدا باید تک تک عبارات داخل علامات قدرمطلق آنالیز شود زیرا در اصل این عبارت ها در بازه های مختلف دو حالت به خود می گیرند.