مصرف گرای قل و زنجیری استعماری بر پای مسلمانان در پیشرفت علمی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقتی برجام تصویب شد با اینکه با آن موافق بودم با صحنه ای بس عجیب و تأثر برانگیز مواجه شدم و آن خوشحالی و پای کوبی مردم برای تصویب آن بود، آخر برای چه؟ چه خوشحالی دارد که دشمنان اسلام جلوی پیشرفت یک کشور اسلامی را گرفتند؟ واقعا چه خوشحالی دارد؟ ملت ایران از سال 1906 تا الان به دنبال پیشرفت کشورش بوده است و بابت این آرمان چه خون ها که از این ملت ریخته نشده است. ابتدا می گفتند که علت عقب ماندگی ما استبداد است